Menu
Menu
Winkelwagen
We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring en de functionaliteit van onze site te verbeteren. Privacybeleid.

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.Definities

 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

Zensiv Saloninrichtingen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Zensiv Saloninrichtingen gevestigd aan de Drachmeweg 145D, 2153PA in Nieuw-Vennep, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65052749;

Klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Zensiv Saloninrichtingen een overeenkomst aangaat;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Zensiv Saloninrichtingen en de klant;

Product: het product dat Zensiv Saloninrichtingen levert;

Website: de website www.zensiv.nl.

 

Artikel 2.Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Zensiv Saloninrichtingen en de klant.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Zensiv Saloninrichtingen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Indien Zensiv Saloninrichtingen niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Zensiv Saloninrichtingen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Ook als u nog in opleiding bent kunt u bij Zensiv Saloninrichtingen kopen, u gaat dan wel akkoord met de algemene voorwaarden die gelden voor B2B.

 

Artikel 3.Aanbiedingen en offertes

 

Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Zensiv Saloninrichtingen is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offertes, overeenkomsten, e-mailberichten of op de website.

Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Artikel 4.Afbeeldingen

 

Alle afbeeldingen van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

Artikel 5.Totstandkoming van de overeenkomst

 

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de bestelprocedure via de website heeft doorlopen, nadat de klant de overeenkomst of offerte ondertekend heeft dan wel nadat de klant op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van Zensiv Saloninrichtingen.

Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Zensiv Saloninrichtingen de klant via de e-mail een bevestiging dat Zensiv Saloninrichtingen de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant niet onverwijld na de plaatsing van de bestelling een bevestigingse-mail van Zensiv Saloninrichtingen heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Zensiv Saloninrichtingen.

De door de klant geplaatste bestelling is bindend en kan na de betaling niet geannuleerd worden.

Als de klant de bestelling wenst te wijzigen, dan kan dat financiële gevolgen hebben. De bestelling kan pas gewijzigd worden nadat de klant akkoord is gegaan met de eventuele extra kosten. Gaat de klant niet akkoord met de extra kosten voor het wijzigen van de bestelling, dan blijft de originele bestelling ongewijzigd in stand.

 

Artikel 6.Account

 

De klant kan een account aanmaken op de website.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens. Zensiv Saloninrichtingen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Zensiv Saloninrichtingen kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan dient de klant Zensiv Saloninrichtingen daarvan onverwijld in kennis te stellen.

De klant kan zijn account te allen tijde sluiten.

 

Artikel 7.Uitvoering van de overeenkomst

 

Zensiv Saloninrichtingen zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

Zensiv Saloninrichtingen heeft het recht, zonder kennisgeving aan de klant, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 8.Verplichtingen van de klant

 

Alle gegevens die de klant bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Zensiv Saloninrichtingen verstrekt, dienen juist en volledig te zijn.

Het is niet toegestaan om van de website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de website zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of met gebruikmaking van andere dan de eigen persoonlijke inloggegevens van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, vervoeren, bewaren en gebruiken, op welke wijze dan ook, van de producten, is alleen de klant verantwoordelijk.

De klant is verplicht het geleverde product enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.

Alle gegevens en inlichtingen die door Zensiv Saloninrichtingen zijn verstrekt over de geschiktheid en toepasbaarheid van het product zijn geheel vrijblijvend gegeven en ontheffen de klant niet van zijn verplichting tot het (laten) doen van eigen controles en testen.

 

Artikel 9.Prijzen

 

Vermelde prijzen zijn in euro’s en exclusief btw.

Zensiv Saloninrichtingen heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

Artikel 10.Verzendkosten

 

De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

De verzendkosten komen voor rekening van de klant. De hoogte van de verzendkosten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

De klant heeft de mogelijkheid zijn bestelling bij Zensiv Saloninrichtingen op te halen. In een dergelijk geval worden geen verzendkosten aan de klant in rekening gebracht.

 

Artikel 11.Levering en levertijd

 

De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de klant zijn bestelling bij Zensiv Saloninrichtingen ophaalt.

Zensiv Saloninrichtingen gaat pas over tot het leveren van de producten indien de klant het volledige factuurbedrag heeft betaald.

Zensiv Saloninrichtingen kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien door toedoen van de klant de levering vertraagd wordt.

De vermelde levertijd is niet als een fatale termijn te beschouwen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de bestelling is bevestigd, Zensiv Saloninrichtingen de betaling voor de bestelling heeft ontvangen en Zensiv Saloninrichtingen alle gegevens van de klant heeft ontvangen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

In het geval dat een vermelde levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Zensiv Saloninrichtingen ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Zensiv Saloninrichtingen heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.

De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen. Geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden.

Bezorgen is tot aan de eerste deur / drempel op de begane grond.

 

Artikel 12.Betaling

 

De klant kan op de volgende wijzen betalen:

via iDEAL (bij bestelling via de website);

door het factuurbedrag voor de levering over te maken op het bankrekeningnummer van Zensiv Saloninrichtingen;

middels pinbetaling;

contant.

Indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, dan is de klant in verzuim en wordt de wettelijke handelsrente aan de klant in rekening gebracht. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Zensiv Saloninrichtingen maakt om de vordering van de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Zensiv Saloninrichtingen op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Artikel 13.Eigendomsvoorbehoud

 

Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Zensiv Saloninrichtingen, totdat alle vorderingen die Zensiv Saloninrichtingen op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

verpanden;

aan derden enig ander recht daarop verlenen;

in eigendom overdragen;

buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Zensiv Saloninrichtingen te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Zensiv Saloninrichtingen veilig te stellen.

Indien de klant zijn verplichtingen jegens Zensiv Saloninrichtingen niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Zensiv Saloninrichtingen gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Zensiv Saloninrichtingen op volledige schadevergoeding.

Indien Zensiv Saloninrichtingen gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Zensiv Saloninrichtingen toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Zensiv Saloninrichtingen zich bevinden.

Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Zensiv Saloninrichtingen daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de ( eigendom ) rechten van Zensiv Saloninrichtingen.

De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Zensiv Saloninrichtingen toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 14.Reclames

 

De klant is verplicht de geleverde producten terstond bij aflevering te controleren. De klant dient in het bijzonder na te gaan:

of de juiste producten zijn geleverd;

of het juiste aantal producten is geleverd;

of de producten voldoen aan de kwaliteitseisen of aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik.

Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen in ieder geval binnen 24 uur na de levering aan Zensiv Saloninrichtingen kenbaar te worden gemaakt. Reclames dienen schriftelijk of via de e-mail bij Zensiv Saloninrichtingen te worden ingediend. Reclames die te laat worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

Artikel 15.Garantie

 

Op de geleverde producten wordt een standaard garantie verleend van 1 jaar ( met uitzondering van showmodellen en gratis artikelen )

De factuur is het garantiebewijs.

Bewaar deze factuur goed, zonder factuur kunnen wij niet beoordelen of het aangekochte product bij Zensiv Saloninrichtingen is aangeschaft en kan er geen garantie worden verleend.

De garantieperiode vangt aan op het moment van de levering van het product.

Indien het product gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont, dan dient de klant schriftelijk of via de e-mail bij Zensiv Saloninrichtingen een garantieclaim in te dienen en daarbij duidelijk te omschrijven wat het gebrek is. Vervolgens laat Zensiv Saloninrichtingen schriftelijk of via de e-mail weten of zij overgaat tot het onderzoeken van de garantieclaim. Gaat Zensiv Saloninrichtingen over tot het onderzoeken van de garantieclaim, dan dient de klant het product naar Zensiv Saloninrichtingen te brengen of op te sturen. Blijkt uit het onderzoek dat de garantieclaim terecht is, dan gaat Zensiv Saloninrichtingen over tot het repareren van het product.

De klant kan tegen betaling bij het tot stand komen van de overeenkomst de garantie verlengen met 1 jaar, waardoor de totale garantieperiode 2 jaar bedraagt i.p.v. 1 jaar en gedurende 2 jaar de standaard garantie van toepassing is.

De klant kan tegen betaling bij het tot stand komen van de overeenkomst Garantie PLUS afnemen ( uitgezonderd de Waddeneilanden). De standaard garantie wordt dan vervangen door Garantie PLUS. De garantieperiode van Garantie PLUS bedraagt 2 jaar te rekenen vanaf de datum van levering van het product. Garantie PLUS houdt in dat Zensiv Saloninrichtingen het onderzoek van de garantieclaim en de eventuele reparatiewerkzaamheden uitvoert op de locatie waar het product zich bevindt en dat, indien nodig, aan de klant een vervangend product ter beschikking wordt gesteld gedurende de reparatieperiode. Garantie PLUS is af te sluiten tot 200km vanaf ons kantoor in Nieuw-Vennep.


De verleende garantie heeft geen betrekking op losse onderdelen, zoals accessoires, lampen, wielen, gratis artikelen (acties) e.d.

De garantieclaim wordt niet geaccepteerd en klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:

het product is beschadigd door een handelen en/of nalaten van de klant of derden;

door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;

het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies;

er sprake is van beschadiging aan de lak, bekleding of glas;

er schade is aan het product ten gevolge van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen;

het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

er sprake is van normale slijtage, verkleuring en veroudering ten gevolg van normaal gebruik;

gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud of verzuim aan de zijde van de klant;

gebreken het gevolg zijn van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, weersomstandigheden, reinigingsmiddelen, vuilophoping, water, verkeerde toepassing, verwaarlozing of misbruik;

gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

gebreken het gevolg zijn van het gebruik dat buiten de technisch toegestane specificaties valt;

controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd;

gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Zensiv Saloninrichtingen zijn geleverd.

Het vervangen of repareren van producten verlengt de garantieperiode niet. De garantieperiode bedraagt nooit meer dan 2 jaar.

Indien een gebrek aan het product niet onder de garantie valt en/of indien de klant onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden de kosten voor het onderzoeken en repareren van het product, leveren van een nieuwe onderdeel, het terugsturen van het product, voorrijkosten e.d. aan de klant in rekening gebracht.

Garantie is niet overdraagbaar.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het product, en valt daarom niet onder garantie of garantie Plus.


Artikel 16.Aansprakelijkheid en verjaring

 

Zensiv Saloninrichtingen kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 17 van deze algemene voorwaarden;

enige daad of nalatigheid van de klant.

Zensiv Saloninrichtingen is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Zensiv Saloninrichtingen is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

Zensiv Saloninrichtingen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zensiv Saloninrichtingen is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de klant verkeerd opgeven van een afleveradres.

Zensiv Saloninrichtingen is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Zensiv Saloninrichtingen is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt doordat de klant de producten niet op de juiste wijze opslaat, bewaart, gebruikt of vervoert, waardoor schade aan de producten kan ontstaan.

Zensiv Saloninrichtingen kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat het geleverde product niet goed is onderhouden of is verwaarloosd.

In geen geval is Zensiv Saloninrichtingen aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat het geleverde product is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het bestemd is.

Zensiv Saloninrichtingen is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product of schade aan het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit Zensiv Saloninrichtingen iedere aansprakelijkheid uit.

Zensiv Saloninrichtingen is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, milieuschade, reputatieschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

Indien Zensiv Saloninrichtingen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zensiv Saloninrichtingen beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Zensiv Saloninrichtingen gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Zensiv Saloninrichtingen beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De klant vrijwaart Zensiv Saloninrichtingen voor vorderingen die derden tegen Zensiv Saloninrichtingen instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Zensiv Saloninrichtingen niet aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Zensiv Saloninrichtingen op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Zensiv Saloninrichtingen mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Zensiv Saloninrichtingen vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Zensiv Saloninrichtingen kan aanwenden.

Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens Zensiv Saloninrichtingen handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Zensiv Saloninrichtingen daardoor lijdt.

 

Artikel 17.Overmacht

 

Zensiv Saloninrichtingen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Zensiv Saloninrichtingen liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Zensiv Saloninrichtingen; oorlog en oorlogsgevaar; in - en uitvoerverboden; overheidsmaatregelen; werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen; epidemieën; verkeersstoringen; weersinvloeden; verlies of beschadiging bij transport; brand; diefstal; storingen in levering van energie; internetstoring.

Indien Zensiv Saloninrichtingen weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Zensiv Saloninrichtingen de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail op de hoogte.

In het geval dat Zensiv Saloninrichtingen door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, dan heeft Zensiv Saloninrichtingen het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat Zensiv Saloninrichtingen gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 18.Opschorting en ontbinding

 

Zensiv Saloninrichtingen is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Zensiv Saloninrichtingen ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

Zensiv Saloninrichtingen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

Voorts is Zensiv Saloninrichtingen bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Zensiv Saloninrichtingen is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

Indien Zensiv Saloninrichtingen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zensiv Saloninrichtingen op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Zensiv Saloninrichtingen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Zensiv Saloninrichtingen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 19.Geheimhouding

 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 

Artikel 20.Intellectuele eigendomsrechten

 

De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Zensiv Saloninrichtingen geleverde producten en op de website geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Zensiv Saloninrichtingen, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

Artikel 21.Beveiliging en internet

 

Zensiv Saloninrichtingen zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.

 

Artikel 22.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zensiv Saloninrichtingen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Zensiv Saloninrichtingen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Zensiv Saloninrichtingen gevestigd is.