Menu
Menu
Winkelwagen
We gebruiken cookies en andere vergelijkbare technologieën om uw browse-ervaring en de functionaliteit van onze site te verbeteren. Privacybeleid.

Privacy Beleid

Privacy beleid 


Zensiv Saloninrichtingen 1. Definities
  1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
   1. Zensiv: de gebruiker van dit privacy beleid: de vennootschap onder firma Zensiv Saloninrichtingen, gevestigd aan de Drachmeweg 145D, 2153PA in Nieuw-Vennep, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65052749;
   2. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Zensiv, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Zensiv i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) op de website een account heeft aangemaakt of die de website bezoekt;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Zensiv en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Zensiv middels de website aanbiedt;
   4. website: de website www.zensiv.nl en de daarbij behorende mobiele applicatie die door Zensiv wordt beheerd en waarop de betrokkene een account kan aanmaken;
   5. profilering: het verwerken van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van de betrokkene geëvalueerd worden met als doel zijn persoonlijke voorkeuren, interesses, online zoekgedrag, locatie te analyseren of te voorspellen;
   6. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.


 1. Persoonsgegevens
  1. Voor Zensiv is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Zensiv volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. Zensiv gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.
  3. Zensiv verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Zensiv heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Zensiv.
  4. Zensiv verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: 
   1. voor- en achternaam;
   2. woonadres;
   3. postcode;
   4. telefoonnummer;
   5. e-mailadres;
   6. IP-adres;
   7. Surfgedrag;
   8. Locatiegegevens;

Welke persoonsgegevens door Zensiv worden verwerkt hangt er vanaf of de betrokkene wel of geen account heeft op de website en of de betrokkene namens een bedrijf handelt. Handelt een betrokkene bijvoorbeeld namens een bedrijf dan wordt niet het woonadres van de betrokkene maar het bedrijfsadres verwerkt.

  1. Zensiv verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
  2. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Zensiv kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Zensiv raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Zensiv zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Zensiv middels de contactgegevens opgenomen in artikel 10.1 en dan zal Zensiv de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 1. Grondslag en doeleinden van de verwerking 
  1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van pre-contractuele maatregelen. In geval van profilering is dit de toestemming van de betrokkene. 
  2. Zensiv verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
   1. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
   2. het uitbrengen van een offerte;
   3. het tot stand komen van de overeenkomst;
   4. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
   5. om voor de betrokkene een account aan te kunnen maken op de website en het in stand houden van het account;
   6. om te voldoen aan administratieve plichten;
   7. om de betrokkene gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (profilering), zie ook artikel 4;
   8. om de website en de dienstverlening van Zensiv te verbeteren;
   9. het genereren van algemene statistieken over het gebruik van de website.
  3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
  4. Zensiv zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
  5. Zensiv verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Zensiv streeft naar minimale gegevensverwerking.
  6. Zensiv zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.


 1. Profilering
  1. Profilering wordt enkel uitgevoerd indien de betrokkene daarvoor toestemming aan Zensiv heeft verleend. Deze toestemming kan door de betrokkene te allen tijde worden ingetrokken. 
  2. Het doel van profilering is:
   1. de betrokkene op de website advertenties of overig content te tonen waarvan Zensiv vermoedt dat de inhoud van de advertentie of content in overeenstemming is met de interesses van de betrokkene;
   2. marketinganalyses;
  3. Profilering kan plaatsvinden door een combinatie van de gegevens die de betrokkene bij het aanmaken van een account verstrekt heeft en van data die afkomstig zijn uit verschillende cookies. 
  4. Voor profileringsdoeleinden kunnen de volgende gegevens door Zensiv worden verwerkt:
   1. geslacht;
   2. leeftijd;
   3. locatiegegevens;
   4. zoekopdrachten ingevoerd op de website;
   5. surfgedrag.


 1. Wissen van persoonsgegevens
  1. Zensiv zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
   1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
   2. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is; 
   3. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.
  2. Zensiv is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is. 1. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
  1. Zensiv zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
   1. Zensiv daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
   2. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
   3. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
   4. de doorgifte geschiedt aan een door Zensiv voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker met welke bewerker Zensiv een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
  2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.


 1. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
  1. Op verzoek verleent Zensiv aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Zensiv van hem bijhoudt en verstrekt Zensiv de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.
  2. Zensiv biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Zensiv van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen. 
  3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Zensiv worden ingediend, zie artikel 10.1 voor de contactgegevens van Zensiv. Zensiv reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.


 1. Bezwaar
  1. De betrokkene kan bij Zensiv bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Zensiv het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Zensiv met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Zensiv bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.


 1. Recht van beperking
  1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Zensiv verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.


 1. Contact
  1. Voor vragen over de wijze waarop Zensiv persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Zensiv van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Zensiv. 


Contactgegevens:

Zensiv Saloninrichtingen

Adres: Keienbergweg 55,

Postcode/plaats: 1101 GA Amsterdam

e-mailadres: info@zensiv.nl

telefoonnummer: 020 789 13 90


  1. Indien Zensiv op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Zensiv de betrokkene daarvan op de hoogte.


 1. Beveiligingsmaatregelen 
  1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Zensiv verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. 
  2. Gegevens die via de website aan Zensiv worden verstrekt, zijn versleuteld. Zensiv maakt gebruik van een HTTPS verbinding.


 1. Privacy beleid van derden
  1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals webshops, die door middel van links met de website zijn verbonden. Zensiv aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden. 


 1. Wijzigingen 
  1. Zensiv behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Zensiv. 


 1. Datalek
  1. Indien zich bij Zensiv een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Zensiv daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
  2. Indien er sprake is van een datalek bij Zensiv dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Zensiv de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.


 1. Cookies
  1. Zensiv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. 
  2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene. 
  3. Zensiv plaatst enkel tracking cookies indien de betrokkene voorafgaand aan het bezoek aan de website toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van tracking cookies. Voordat de betrokkene toestemming heeft verleend voor tracking cookies, zullen alleen functionele en analytische cookies worden geplaatst die geen gevolgen hebben voor de privacy van de betrokkene.
  4. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Zensiv zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.
  5. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst

Het soort cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst

Zensiv

Functionele cookie

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

Zensiv ten behoeve van het gebruik van Google Analytics

Analytische cookie

Door het gebruik van analytische cookies kan Zensiv zien op welke wijze de betrokkene de website gebruikt en kan Zensiv op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet met derden gedeeld, worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Zensiv heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website anoniem blijven.

Zensiv

Tracking cookie

Het uitvoeren van marketinganalyses en het uitvoeren van gepersonaliseerde marketing.

 1. Klacht indienen
 1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Zensiv niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.